Najstarsze ślady archeologiczne


Na terenie dzisiejszej gminy Rogoźno nie prowadzono wiele badań archeologicznych zakrojonych na szeroką skalę, większość znalezisk była odkryta przypadkowo przy okazji robót ziemnych lub innych tym podobnych prac. Najwcześniejsze ślady z okolic Rogoźna to pozostałości dwóch obozowisk w Budziszewku na północ od obecnej wsi w pobliżu rzeki Małej Wełny. Znaleziono tam pojedyńcze egzemplarze rdzeni z odłupniami, rylce, drapacze oraz liczne wióry i odłupki z krzemienia kredowego bałtyckiego, stanowiące przykłady prymitywnych narzędzi myśliwych i zbieraczy. Pochodzą one z ostatniego okresu paleolitu (12000--8000 p.n.e.). Z okresu mezolitu (8000 p.n.e. - 4500 p.n.e.) zostały odkryte w Rogoźnie, Rudzie i w Owczych Głowach narzędzia wykonane z krzemienia bałtyckiego. W Rudzie znaleziono też część płyty kamiennej do polerowania krzemiennych narzędzi. Ze starszego neolitu (4200-- 3500 p.n.e.) są dwa znaleziska w Parkowie i Rogoźnie z kultury ceramiki wstęgowej. Środkowy neolit (3500-- 2500 p.n.e.) reprezentują osady w Owczych Głowach, Rogoźnie, Budziszewku, Dziewczej Strudze, Władyszynie i Międzylesiu. Z okresu brązu (1000  -  650 p.n.e.) pozostawiła też ślady ludność kultury łużyckiej. Znaleziono też ślady innych młodszych kultur archeologicznych takich jak: kultura pomorska, kultura grobów kloszowych.
Podczas różnych prac budowlanych na terenie miasta odkrywano też wielokrotnie miejsca ukrywające relikty z przeszłości naszego miasta. I tak na przykład w czasie budowy sieci wodociągowej w okolicach poczty z pasa drogowego i z chodnika wykopano bardzo wiele ludzkich kości co potwierdziło wcześniejsze ustalenia o istniejącym tam cmentarzu.
Wszystkie  wykopane wtedy kości zostały przeniesione i z należnym szacunkiem, z udziałem  proboszcza zostały pochowane na terernie przykościelnym po północnej stronie kościoła.
Przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej były też prowadzone sondażowe badania archeologiczne na terenie starego miasta. Badano teren gdzie stał dawniej zamek kasztelański, oraz okolice starego rynku. W wyniku tych badań potwierdzono istnienie owego zamku oraz stwierdzono iż stary rynek był w swej historii przesunięty bardziej na południe. Przy tych pracach odkryto też ślady ulic których przebieg różnił się nieco od obecnego układu.
W roku 2009 dokonano sensacyjnego odkrycia w okolicy północnej granicy miasta. Mianowicie odkryto tam skarb monet arabskich celowo połamanych, który został ukryty w czasach Mieszka I  i miał najprawdopodobniej charakter obrzędowy.


  Przykładowe odłupki - prymitywne drobne narzędzia krzemienne z okresu mezolitu (8000 p.n.e. - 4500 p.n.e.)
źródło: https://www.catawiki.pl/l/24729307-prehistoria-neolit-krzemien-36-neolitu-narzedzia-30-95-mm
Przykładowe przedmioty i ceramika kultury łużyckiej. 1350 p.n.e. - 400 p.n.e
źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=739366.
Naczynia przykładowe  kultury wstęgowej. 5600 p.n.e. - 4900 p.n.e.
Zdjęcie na licencji GNU FDL. Autor: Roman Grabolle
Przykładowa urna kultury Pomorskiej  700 p.n.e. - 200 p.n.e.
źródło: https://archeologia.pl/en/dzialy-merytoryczne-opisy/dzial-wczesnej-epoki-zelaza-2/
Przykładowe naczynia kultuty kloszowej 700 p.n.e. - 400 p.n.e.
źródło: http://archeologia-sandomierz.pl/?sekcja=kultura_pomorska&artykul=a27         
Fragment skarbu arabskich monet znaleziony w Rogoźnie
Źródło Foto: Dziennik Zachodni
Powrót do strony Rogoźno                              Powrót do strony głównej